Go Back   Home > Forums > >
Home Forums Rules Articles diyAudio Store Blogs Gallery Wiki Register Donations FAQ Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

Subwoofer Filter Translation
Subwoofer Filter Translation
Please consider donating to help us continue to serve you.

Ads on/off / Custom Title / More PMs / More album space / Advanced printing & mass image saving
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Old 17th June 2010, 02:26 PM   #1
coolet is offline coolet
diyAudio Member
 
coolet's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Location: Sibale Island
Default Subwoofer Filter Translation

could somebody translate it in english? please...


Subwoofer do auta s obvodem TDA1562Q
Skládá se ze dvou hlavních
částí: Přeladitelné výhybky a výkonového zesilovače. Výhybka je 2. řádu - tj.
se strmostí 12 dB /okt. Tato strmost je do auta vyhovující, protože se subwoofer umis
ťuje velmi často pod
sedadlo nebo za zadní sedadla, kde jsou vyšší kmito
čty účinně tlumeny. Vstupní signál je veden přes
odpory R1 a R2 na potenciometr P1, který je pro nastavení vstupní úrovn
ě. Vstupní signál je vhodné vést
z obou kanál
ů, i když to není vždy nutnost. Odpor R3 zajistí logaritmický průběh potenciometru. Potom
následuje neinvertující zesilova
č IC1D, který kompenzuje zeslabení dalších částí filtru. Za zesilovačem je
filtr typu horní propust s dolním kmito
čtem asi 20 Hz - IC1C. Ten odfiltruje ze signálu kmitočty, které
nejsou slyšet, ale zat
ěžují neúměrně zesilovač a reproduktor, což se projeví ve větším zkreslení signálu.
Obvod IC1A je zapojen jako filtr typu pásmová propust s kmito
čtem asi 40 Hz. Tato propust kompenzuje
pokles citlivosti každého basového reproduktoru. Na vstupu obvodu IC1B se pak signál z pásmové
propusti p
řičítá k signálu z obvodu IC1C. Obvod IC1B je zapojen jako invertující zesilovač. Ve zpětné
vazb
ě jsou zapojeny součástky C7 a R14, které omezují přenos vyšších kmitočtů. Po úpravách signálu se
vede signál na p
řeladitelný filtr typu dolní propust. Filtr se přelaďuje dvojitým potenciometrem P2, který je
sou
částí nastavitelného filtru 2. řádu se strmostí 12 dB/okt typu Linkwitz -Riley. Tento typ filtru je používán
v audio za
řízeních nejvyšší kvality. Jeho výbornou vlastností je dobrý fázový průběh. Výkonový zesilovač

má tepelnou pojistku a ochranu proti zkratu na zem a také do kladného napájení zesilova
če.
Pro odstran
ění problému s výkonovým vypínačem je problém řešen tak, že zesilovač je stále napájen
z rozvodné síti auta a pouze se zapíná do režimu STAND-BY, kdy má spot
řebu max. 50 μA. Zesilovač
jednoduchý systém vypínání. Sou
částky R3 a C12 zajistí tiché zapojení. Přivedením kladného napě
na vstup STAND-BY se aktivuje zesilova
č. Toto napětí je možno připojit externím vypínačem nebo se
p
řipojí vstup STAND-BY na externí ovládací výstup auto rádia pro zapínání zesilovačů. Při vypínání
zesilova
če se v reproduktoru ozve lupnutí.

  Reply With Quote
Old 17th June 2010, 03:48 PM   #2
David_Web is offline David_Web  Sweden
diyAudio Member
 
Join Date: Sep 2008
This is what Google has to say about it.
Google Translate

"Subwoofer Car circuit TDA1562Q
It consists of two main
parts: Přeladitelné switches and power amplifier. Points is 2 Regulations - ie
the slope 12 dB / oct. This slope is satisfactory to the car, because the subwoofer is placed too often under
seat or back seat, where higher frequencies are effectively dampened. The input signal is passed through
resistors R1 and R2 potentiometer P1 which is to set input levels. The input signal should lead
from both channels, although it is not always necessary. Resistor R3 provide a logarithmic potentiometer course. Then
followed by a noninverting amplifier IC1D, which compensates for attenuation of other parts of the filter. For the amplifier is
high-pass filter with a lower frequency of about 20 Hz - IC1C. It filters out the signal frequencies, which
not hear, but disproportionately burden the amplifier and speaker, resulting in greater signal distortion.
IC1A circuit is connected as a bandpass filter with frequency about 40 Hz. This filter compensates
decrease the sensitivity of each woofer. At the input circuit IC1B then the signal from the band
filter added to the signal from the circuit IC1C. IC1B circuit is connected as an inverting amplifier. In a retrospective
ties are involved components C7 and R14, which restrict the transmission of higher frequencies. After adjustments, the signal
signal leads to přeladitelný lowpass filter. Filter is přelaďuje double potentiometer P2, which is
part of the second adjustable filter Procedure of the slope 12 dB / oct Linkwitz-Riley type. This type of filter is used
the highest quality audio equipment. Its excellent phase properties is a good course. Power Amplifier

has a thermal fuse and short circuit protection on the ground and also to the positive power amplifiers
če.
To correct the problem with high power switch is the problem solved so that the amp is still powered
from the grid and the car only turns into stand-by mode, where the consumption of up to 50 uA. The amplifier has
simple system shutdown. Components R3 and C12 provide a quiet engagement. By applying a positive voltage
to join STAND-BY activates amplifier. This voltage can be connected to external switch or
connects input STAND-BY on External control output for switching the car radio amplifiers. When you shut down
amplifier to the speaker sounds clunky."
  Reply With Quote
Old 18th June 2010, 05:10 AM   #3
coolet is offline coolet
diyAudio Member
 
coolet's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Location: Sibale Island
thanks! really appreciate it
  Reply With Quote

Reply


Subwoofer Filter TranslationHide this!Advertise here!
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Subwoofer Filter Galexjav Chip Amps 2 13th September 2010 10:21 AM
Active filter for subwoofer Buzzy Parts 6 30th November 2008 03:48 AM
Bandpass Filter on a Subwoofer alexmoose Subwoofers 4 31st December 2006 04:05 AM
subwoofer filter kinser Subwoofers 32 12th August 2004 10:40 PM
Subsonic filter for a SubWoofer guylemar Subwoofers 10 28th March 2003 01:38 AM


New To Site? Need Help?

All times are GMT. The time now is 03:36 PM.


Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Resources saved on this page: MySQL 15.79%
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright ©1999-2018 diyAudio
Wiki